Wyniki Zapytania ofertowego nr 1/07/2017

Wyniki postępowania do Zapytania ofertowego nr 1/07/2017 z dnia 03.07.2017r dotyczące wyboru wykonawcy odnośnie zapewnienia podręcznikówdla uczestników szkoleń komputerowych z zakresu TIK w wymiarze 120 godzin lekcyjnych na poziomie podstawowym A dla osób dorosłych, przygotowujący do zewnętrznego egzaminu certyfikującego zgodnego z ramą DIGCOMP obejmującą 5 obszarów i 21 kompetencji cyfrowych  dla 288 Uczestników Projektu pn.”Kurs komputerowy dla mieszkańców terenów wiejskich z województwa łódzkiego” nr umowyRPLD.11.02.01-10-0003/16-00.

Informujemy, iż po analizie dokumentów złożonych przez oferentów Komisja dokonała wyboru oferty, którą jako najkorzystniejszą złożył:  IT CONFIG ul. Powstańców 69, 05-870 Błonie. Oferta została złożona w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca złożył ofertę we wskazanym terminie, w której oświadczył, iż spełnia warunki przedmiotu zamówienia.

Share: