Zapytanie

Zapytanie ofertowe KJA/02/2017 z dn. 18.08.2017  W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,  Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, pt. „Kurs języka angielskiego dla początkujących” nr umowy RPDS.10.03.00-02-0103/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, „PRETENDER” Adrian Wronka, zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia egzaminów TELC lub równoważnych na poziomie biegłości językowej A  – zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego z języka angielskiego dla 420 uczestników projektu. Termin składania ofert upływa w dniu 25 sierpnia 2017 r. o godzinie 23:59 Adres e-mail do kontaktów ze strony Zamawiającego: angielski@pretender.pl Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapraszamy do składania ofert.


KJA_1_Formularz_Ofertowy KJA_2_Oswiadczenie_o_braku_powiazan KJA_3_Doswiadczenie KJA_4_Oswiadczenie_o_spełnianiu_warunków KJA_5_Osw_o_niezal_z_oplatami Zapytanie_Ofertowe_konkurencyjność

Share: