Zapytanie ofertowe z dn. 03.07.2017

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych, pn.”Kurs komputerowy dla mieszkańców terenów wiejskich z województwa łódzkiego” nr umowy: RPLD.11.02.01-10-0003/16-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PRETENDER Adrian Wronka zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie zapewnienia podręczników dla uczestników szkoleń komputerowych z zakresu TIK w wymiarze 120 godzin lekcyjnych na poziomie podstawowym A dla osób dorosłych, przygotowujący do zewnętrznego egzaminu certyfikującego zgodnego z ramą DIGCOMP obejmującą 5 obszarów i 21 kompetencji cyfrowych dla 288 Uczestników Projektu.

Załącznik:
Zapytanie ofertowe nr 1_07_2017 – Rozeznanie Rynku

Share: