Wyniki “Zapytanie ofertowe – catering”

Celem prowadzonego postępowania był wybór oferty najkorzystniejszej łącznie cenowo za realizację usługi, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w zapytaniu ofertowym z godnym z procedurą rozeznania rynku dotyczącej wybory firmy zdolnej do zapewnienia cateringu (ciepłego posiłku i poczęstunku) podczas szkoleń zawodowych na terenie miasta Ciechanów, w powiecie ciechanowskim, woj. mazowieckiego, z dnia 31.07.2019.

W wyniku postępowania wpłynęły dwie oferty:

Oferta 1:

Zakład Handlowo-Usługowy „KARMEN” Joanna Hebdzyńska

  1. Gostkowska 39B, 06 – 400 Ciechanów

Łączna wartość zamówienia: 29 120, 00 zł brutto, (40, 00 zł/osobodzień)

Oferta 2:

NTE New Training Era Beata Kuchalska

  1. Plac Jana Pawła II 1 lok. 3A, 06 – 400 Ciechanów

Łączna wartość zamówienia: 18 200, 00 zł brutto, (25, 00 zł/ osobodzień)

Kryterium w wyboru Wykonawcy: Cena – 100% , zgodnie z poniższym wzorem:

C = (Cmin : C0) x 100

gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie

Cmin – najniższa łączna cena brutto  spośród ważnych ofert

C0 – łączna cena brutto badanej oferty

Ocena ofert 1:

(18 200, 00 : 29 120, 00) x 100 = 62, 50 pkt

Ocena oferty 2:

(18 200, 00: 18 200, 00) x 100 = 100 pkt.

W związku z powyższym wybrano Wykonawcę:

NTE New Training Era Beata Kuchalska

  1. Plac Jana Pawła II 1, lok. 3A, 06 – 400 Ciechanów

Łączna wartość zamówienia: 18 200, 00 zł brutto

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do śledzenia naszej strony www.pretender.pl

Share: