Wyniki zapytania ofertowego – “Inwestycja w przyszłość” – pośrednictwo pracy

Celem prowadzonego postępowania był wybór oferty najkorzystniejszej łącznie cenowo za realizację usługi, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w zapytaniu ofertowym, zgodnym z procedurą rozeznania rynku dotyczącej wybory Wykonawcy zdolnego do przeprowadzenia pośrednictwa pracy na terenie miasta Ciechanów woj. mazowieckiego, w powiecie ciechanowskim, woj. mazowieckiego, z dnia 16.08.2019, dot. Projektu: „Inwestycja w przyszłość”,
nr: POWR.01.02.01-14-0091/18

W wyniku postępowania wpłynęły dwie oferty:

Oferta 1:

Michał Mitkowski Total English

  1. Tadeusza Kościuszki 83, 06 – 100 Pułtusk

Łączna wartość zamówienia: 47 040, 00 zł brutto (84, 00 zł/godzina)

Oferta 2:

EduArt Paweł Mieszkowski

Przążewo 27C, 06-400 Ciechanów

Łączna wartość zamówienia: 43 680, 00 zł brutto, (78, 00 zł/ godzina)

 

Kryterium w wyboru Wykonawcy: Cena – 100% , zgodnie z poniższym wzorem:

C = (Cmin : C0) x 100

gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie

Cmin – najniższa łączna cena brutto  spośród ważnych ofert

C0 – łączna cena brutto badanej oferty

 

Ocena ofert 1:

(43 680,00 : 47 040, 00 ) x 100 = 92, 86 pkt

Ocena oferty 2:

(43 680, 00: 43 680, 00) x 100 = 100 pkt.

 

W związku z powyższym wybrano Wykonawcę:

EduArt Paweł Mieszkowski

Przążewo 27C, 06-400 Ciechanów

Łączna wartość zamówienia: 43 680, 00 zł brutto, (78, 00 zł/ godzina)

Oferta podlegała negocjacjom, po negocjacji:

Wybrano Wykonawcę:

EduArt Paweł Mieszkowski

Przążewo 27C, 06-400 Ciechanów

Łączna wartość zamówienia: 42 560, 00 zł brutto, (76, 00 zł/ godzina)

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do śledzenia naszej strony www.pretender.pl

Share: