Wynik zapytania ofertowego – wybór sali

Celem prowadzonego postępowania był wybór oferty najkorzystniejszej łącznie cenowo za realizację usługi, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w zapytaniu ofertowym zgodnym z procedurą rozeznania rynku dotyczącej wybory Wykonawcy zdolnego do zapewnienia sali/sal na pośrednictwo pracy, na terenie miasta Ciechanów woj. mazowieckiego, w powiecie ciechanowskim,  z dnia 16.08.2019, dot. Projektu: „Inwestycja w przyszłość”, nr: POWR.01.02.01-14-0091/18

W wyniku postępowania wpłynęły dwie oferty:

Oferta 1:

NovArt Edyta Mieszkowska

Parzążewo 27C, 06 – 400 Ciechanów

Łączna wartość zamówienia: 24 080, 00 zł brutto, (43, 00 zł/osobodzień)

Oferta 2:

NTE New Training Era Beata Kuchalska

Plac Jana Pawła II 1 lok. 3A, 06 – 400 Ciechanów

Łączna wartość zamówienia: 22 400, 00 zł brutto, (40, 00 zł/ osobodzień)

 

Kryterium w wyboru Wykonawcy: Cena – 100% , zgodnie z poniższym wzorem:

C = (Cmin : C0) x 100

gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie

Cmin – najniższa łączna cena brutto  spośród ważnych ofert

C0 – łączna cena brutto badanej oferty

 

Ocena ofert 1:

(22 400, 00 : 24 080, 00) x 100 = 93, 02 pkt

Ocena oferty 2:

(22 400, 00: 22 400, 00) x 100 = 100 pkt.

 

W związku z powyższym wybrano Wykonawcę:

NTE New Training Era Beata Kuchalska

Plac Jana Pawła II 1 lok. 3A, 06 – 400 Ciechanów

Łączna wartość zamówienia: 22 400, 00 zł brutto, (40, 00 zł/ osobodzień)

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do śledzenia naszej strony www.pretender.pl

Share: