Your address will show here +12 34 56 78

Vocational Competence Certificate
 • Text Hover
Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity system certyfikacji kompetencji zawodowych, uzyskanych poza formalnym systemem kształcenia, który został zatwierdzony przez PARP na liście certyfikatów/akredytacji/standardów uwiarygodniających usługi rozwojowe świadczone przez podmiot szkolący.

Idea VCC
 • Idea VCC narodziła się w 2007 roku i powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy.
 • Analiza badawcza i prognozy Fundacji VCC są zgodne z koncepcjami Unii Europejskiej, co znajduje odzwierciedlenie w programach operacyjnych dotyczących mobilności zawodowej w latach 2007-2013 oraz w sposób szczególny sposób w latach 2014-2020.
 • Są one również odpowiedzią na działania wokół Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji, mającej na celu promocję mobilności zawodowej pracowników oraz ułatwienie uczenia się przez całe życie.

VCC w strategii Unii Europejskiej
System certyfikacji kompetencji zawodowych VCC, zgodny jest z założeniami:
 • strategii Europa 2020, przyczyniając się do realizacji jej celów w obszarze zatrudnienia,
 • systemem CELAN, mający na celu promowanie języków obcych w biznesie na rzecz konkurencyjności i zatrudniania,
 • Europejskim Systemem Transferu Punktów Kredytowych dla Celów Kształcenia i Szkolenia Zawodowego ECVET, umożliwiający gromadzenie, przenoszenie i uznawanie kwalifikacji rozumianych jako potwierdzone w danym państwie wyniki uczenia się, niezależnie od okoliczności, w jakich przebiegał proces uczenia się.

W zakresie certyfikacji standard VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu – New Competences, jak również uzupełnienie, podwyższenie i zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy – Select Competences. Innowacyjność VCC przejawia się w uwzględnieniu w procesie certyfikacji nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych umiejętności zawodowych, branżowego języka obcego, kompetencji informatycznych, personalnych i społecznych.

Certyfikacja VCC 
Standard certyfikacji VCC oparty jest na systemie egzaminów potwierdzających posiadanie kompetencji do wykonywania określonych zadań, czynności, zawodów. Proces egzaminacyjny weryfikuje wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne, kompetencje psychospołeczne charakterystyczne dla poszczególnych zawodów. Egzaminy przeprowadzane są przez Partnerów Egzaminacyjnych. Partnerzy Egzaminacyjni ponoszą odpowiedzialność za przeprowadzenie procesu egzaminowania w sposób określony w procedurach. Po spełnieniu wymagań podpisaliśmy umowę licencyjną i uzyskaliśmy status Partnera Egzaminacyjnego VCC. 

W celu przeprowadzania egzaminów, jako Partner Egzaminacyjny VCC zapewniamy:
 • konsultanta VCC – czyli osobę, która zna założenia standardu i potrafi udzielić informacji na jego temat zainteresowanym stronom, 
 • operatora Systemu Egzaminacyjnego VCC – do przeprowadzania egzaminów teoretycznych, 
 • salę wyposażoną w stanowiska komputerowe, z dostępem do Internetu, 
 • egzaminatora VCC – do przeprowadzania egzaminów praktycznych. 

Idea szkoleń połączonych z certyfikacją VCC ściśle wpisuje się w zasadę,iż zakres i tematyka szkoleń jest związana z profilem zawodu coacha i mediatora oraz daje możliwość podwyższenia kwalifikacji z jednoczesnym potwierdzeniem tego faktu certyfikatem VCC . Po zakończeniu szkolenia wystawiane jest zaświadczenie o ukończonym szkoleniu na podstawie & 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).