Your address will show here +12 34 56 78

The Global Language System
  • Text Hover
Pretender jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym The Global Language System. Egzamin w standardzie TGLS zgodny jest z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR). Zatwierdzony jest przez Radę Europy i zalecany przez Unię Europejską.

Egzamin TGLS poddaje ocenie sprawności językowe w odniesieniu do 6 poziomów referencyjnych umiejętności opracowanych w ramach CEFR: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Certyfikat TGLS można uzyskać w dwóch obszarach kompetencji k
omunikacyjnych:
  • General Language Certyficate – język do komunikacji ogólnej, 
  • Work Communication Language Certificate – język do komunikacji w środowisku pracy.

Procedura egzaminacyjna
Egzaminom TGLS może poddać się każda osoba, bez konieczności wcześniejszego wyboru poziomu zaawansowania, ponieważ zostanie on automatycznie określony podczas testu/egzaminu. Proces egzaminacyjny przeprowadzany jest przez Krajowe Centrum Egzaminacyjne TGLS za pośrednictwem Ośrodków Egzaminacyjnych TGLS. Ośrodki Egzaminacyjne TGLS dysponują dwoma wersjami procedury egzaminacyjnej:
  • egzamin elektroniczny – przeprowadzony przez egzaminatorów za pośrednictwem komputera, 
  • egzamin papierowy – przeprowadzony metodą tradycyjną. 

Standardowo stosowany jest egzamin elektroniczny, w uzasadnionych przypadkach dostępny jest egzamin w wersji papierowej. Bez względu na wybrana wersję (format elektroniczny lub papierowy) każdy egzamin składa się z pięciu części oceniających kolejno poszczególne sprawności językowe
  • poprawność językową (Grammar & Vocabulary), 
  • rozumienie tekstu czytanego (Reading), 
  • rozumienie ze słuchu (Listening), 
  • umiejętność pisania (Writing), 
  • umiejętność mówienia (Speaking). 

Egzamin ma charakter progresywny, a jego specyfika polega na rozpoczęciu testu od najniższego poziomu zaawansowania i stopniowym przechodzeniu do poziomów wyższych w miarę udzielania poprawnych odpowiedzi. Każda następna część testu rozpoczyna się od poziomu zbliżonego do poziomu, na którym została zakończona poprzednia część. Zbyt duża ilość błędów popełnionych przez zdającego powoduje zakończenie danej części egzaminu oraz przejście do kolejnej. Skutkuje to dostosowaniem poziomu testu do możliwości i umiejętności kandydata oraz zapobiega udzielaniu przypadkowych odpowiedzi. Ostatnia, piąta część egzaminu, sprawdzająca umiejętność mówienia (Speaking) polega na udzielaniu odpowiedzi na pytania egzaminatora, których stopień trudności zależny jest od poziomów zaawansowania uzyskanych w poprzednich częściach egzaminu.

Certyfikat – prezentacja wyników egzaminy TGLS
Bez względu na typ i wersję zdawanego egzaminu TGLS, po jego zakończeniu kandydat otrzymuje certyfikat potwierdzający stopień posiadanych umiejętności językowych. Wynik egzaminu prezentowany jest w formie punktowej i graficznej. Wynik ogólny – określony w skali A1-C2 na podstawie skali oceny kompetencji językowych Rady Europy CEFR oraz w formie punktowej w skali od 0 do 450, Wynik szczegółowy/graficzny – określa każdą umiejętność osobno również według skali od A1 do C2, zgodnej z zaleceniami Rady Europy.