Your address will show here +12 34 56 78

European Computer Competence Certificate
  • Text Hover
Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych na różnych poziomach: od podstawowego, poprzez średniozaawansowany i zaawansowany, aż po najwyższy – eksperta. Obszary wykorzystania technologii informacyjnych zostały podzielone na ogólny, techniczny, informatyczny i branżowy.

Lista modułów jest wciąż rozszerzana, zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami społeczeństwa informacyjnego. Zakresy kompetencji na poszczególnych poziomach i modułach precyzyjnie definiują sylabusy. Różnorodność obszarów i poziomów certyfikowanych kompetencji umożliwia elastyczne dostosowanie poziomu zweryfikowanych umiejętności i wiedzy pracownika do wymagań na każdym konkretnym stanowisku pracy. Stopień spełnienia przez osobę wymagań kompetencyjnych dla każdego poziomu i modułu certyfikatu ECCC sprawdzany jest przy pomocy egzaminu, którego czas trwania i zawartość merytoryczna zależy od poziomu certyfikacji. Po zakończeniu egzaminu wydawany jest Certyfikat ECCC zaświadczający o stopniu spełnienia wymagań ECCC (w procentach) przez zdającego. Egzaminom ECCC może się poddać każda osoba. Może ona wybrać dowolny moduł i poziom certyfikacji swoich kompetencji.

Zalety standardu ECCC
  • Elastyczność – system certyfikacji ECCC nie narzuca kolejności zdawania poszczególnych modułów i poziomów. Każdy może sobie dobrać indywidualnie zarówno zakres jak i poziom weryfikowanych kompetencji. Można w ten sposób dostosować swoje kompetencje do potrzeb stanowiska pracy. By wspomóc proces doboru Fundacja ECCC opracowała macierz kompetencji, którą należy traktować jako zalecenie. Elastyczność certyfikacji ECCC umożliwia także bardzo precyzyjne planowanie szkoleń i dostosowywanie ich do poziomu i potrzeb beneficjentów.
  • Standaryzacja – egzaminy ECCC są tak skonstruowane by sprawdzić kompetencje zdefiniowane w sylabusach ECCC. Sylabusy są elementem standardu i są upublicznione. Wyznaczają zakres egzaminów i mogą służyć jako podstawa do opracowywania programów szkoleń.
  • Dokładność oceny poziomu kompetencji – rezultat egzaminu podawany jest w %, co pozwala precyzyjnie określić poziom kompetencji posiadacza. Specjalna konstrukcja egzaminu (w tym: pełne pokrycie pytaniami wszystkich zagadnień z sylabusa) zapewnia poprawność oceny.
  • Obiektywność – egzaminy ECCC na poziomach A i B są realizowane przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego ECCC, który całkowicie losowo tworzy zestaw egzaminacyjny oraz sprawdza poprawność odpowiedzi. Nadzór nad prawidłowością realizacji procedur sprawuje Egzaminator ECCC. Egzaminy ECCC na poziomach C i D są realizowane w postaci projektowej – egzaminowany realizuje złożone i kompleksowe zadania. Rezultaty takiego egzaminu oceniane są przez specjalnie przeszkolonych Egzaminatorów ECCC. W miarę wzrostu poziomu wzrasta również czas trwania egzaminu.
  • Natychmiastowa gratyfikacja – w przypadku Egzaminów ECCC na poziomach A i B System Egzaminacyjny ECCC natychmiast sprawdza egzamin, podaje rezultat i drukuje papierowy Certyfikat ECCC. Egzaminowany nie czeka na certyfikat i nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z jego wydaniem.
  • Rozszerzalność – w miarę rozwoju technologii informatyczno-komunikacyjnych i jej zastosowań tworzone są nowe moduły certyfikacji kompetencji ECCC. Pozwala to na dostosowanie certyfikacji do zmieniającego się świata. 
  • Innowacyjność – system certyfikacji ECCC dzięki swoim cechom, takim jak elastyczność, dokładność, rozszerzalność, niezależność od platformy oraz, przede wszystkim, dzięki możliwości dostosowania poziomu i zakresu certyfikacji do potrzeb odbiorcy jest innowacyjnym systemem w skali europejskiej. Zachowywane są przy tym najważniejsze cechy poprawnego systemu certyfikacji: obiektywność, standaryzacja i wysoka jakość.