Your address will show here +12 34 56 78
„PRETNEDER” Adrian Wronka (Partner), z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź, w ramach realizacji projektu „St@rt po kompetencje TIK !”, nr RPPM.05.05.00-22-0064/16 planuje zakup usługi polegającej na opracowaniu koncepcji graficznej, produkcji i dostawie materiałów szkoleniowych w postaci teczek, długopisów, notesów oraz pendrive’ów.
 
Planowany termin realizacji zamówienia (terminy usługi): marzec 2018r. – kwiecień 2018 r., 
z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia okresu realizacji umowy.
 
Termin składania wycen mija 5.03.2018 o godzinie 23:59:59

Pobierz – RR materiały szkoleniowe
0

„PRETNEDER” Adrian Wronka (Partner), z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź, w ramach realizacji projektu „St@rt po kompetencje TIK!”, nr RPPM.05.05.00-22-0064/16 planuje zakup podręczników do szkoleń ICT.
 
Planowany termin realizacji zamówienia (terminy usługi): marzec 2018r. – kwiecień 2018 r., 
z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia okresu realizacji umowy.
 
Termin składania wycen mija 5.03.2018 o godzinie 23:59:59

Pobierz – RR podręcznik
0

Wyniki postępowania O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA do Zapytania ofertowe nr 2/RPDS/JiK/EGZ/2017-V2 z dnia 28.09.2017 r. dotyczące wyboru wykonawcy świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia bezstronnych międzynarodowych egzaminów certyfikujących TELC lub równoważnych na poziomie biegłości językowej do B2 – zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego z języka angielskiego i języka niemieckiego dla 192 uczestników projektu, w ramach projektu: „Języki i komputery przepustką do kariery” Nr projektu: RPDS.10.03.00-02-0144/16, realizowanego przez Zamawiającego na terenie województwa dolnośląskiego. Informujemy, iż po analizie dokumentów złożonych przez oferentów Komisja dokonała wyboru oferty, którą jako najkorzystniejszą złożył: Perfect English Małgorzata Stone, ul. Matejki 17, 33-300 Nowy Sącz. Oferta została złożona w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca złożył ofertę we wskazanym terminie, w której oświadczył, iż spełnia warunki przedmiotu zamówienia.
0

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,  Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, pt. „Języki i komputery przepustką do kariery!” nr RPDS.10.03.00-02-0144/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PRETENDER Adrian Wronka, zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia bezstronnych międzynarodowych egzaminów certyfikujących TELC lub równoważnych na poziomie biegłości językowej do B2 – zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego z języka angielskiego i języka niemieckiego dla 192 uczestników projektu. Termin składania ofert upływa w dniu 5 października 2017 r. o godzinie 23:59 Adres e-mail do kontaktów ze strony Zamawiającego: mnowak@pretender.pl Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapraszamy do składania ofert.
0

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,  Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, pt. „Języki i komputery przepustką do kariery!” nr RPDS.10.03.00-02-0144/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PRETENDER Adrian Wronka, zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia bezstronnych międzynarodowych egzaminów certyfikujących TELC lub równoważnych na poziomie biegłości językowej do B2 – zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego z języka angielskiego i języka niemieckiego dla 192 uczestników projektu. Termin składania ofert upływa w dniu 5 października 2017 r. o godzinie 23:59 Adres e-mail do kontaktów ze strony Zamawiającego: mnowak@pretender.pl Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapraszamy do składania ofert.
0

„PRETENDER” Adrian Wronka, z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173 lok. 102, 90-447 Łódź, w ramach realizacji projektu „ Angielski – kluczem do sukcesu” nr RPSW.08.04.02-26-0003/16 planuje zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu bezstronnego egzaminu międzynarodowego certyfikującego TELC A2 lub równoważnego z języka angielskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE

0

Rozeznanie rynku w ramach realizacji projektu Angielski – kluczem do sukcesu” nr RPSW.08.04.02-26-0003/16 dotyczące zakupu i dostarczenia podręczników wraz z kompatybilnymi ćwiczeniami i płytą CD do nauki języka angielskiego na potrzeby kursów językowych na poziomie A1 i A2.

ROZEZNANIE RYNKU (PDF)

0

Wyniki postępowania do Zapytania ofertowego nr 1/07/2017 z dnia 03.07.2017r dotyczące wyboru wykonawcy odnośnie zapewnienia podręcznikówdla uczestników szkoleń komputerowych z zakresu TIK w wymiarze 120 godzin lekcyjnych na poziomie podstawowym A dla osób dorosłych, przygotowujący do zewnętrznego egzaminu certyfikującego zgodnego z ramą DIGCOMP obejmującą 5 obszarów i 21 kompetencji cyfrowych  dla 288 Uczestników Projektu pn.”Kurs komputerowy dla mieszkańców terenów wiejskich z województwa łódzkiego” nr umowyRPLD.11.02.01-10-0003/16-00.

Informujemy, iż po analizie dokumentów złożonych przez oferentów Komisja dokonała wyboru oferty, którą jako najkorzystniejszą złożył:  IT CONFIG ul. Powstańców 69, 05-870 Błonie. Oferta została złożona w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca złożył ofertę we wskazanym terminie, w której oświadczył, iż spełnia warunki przedmiotu zamówienia.

0

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych, pn.”Kurs komputerowy dla mieszkańców terenów wiejskich z województwa łódzkiego” nr umowy: RPLD.11.02.01-10-0003/16-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PRETENDER Adrian Wronka zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie zapewnienia podręczników dla uczestników szkoleń komputerowych z zakresu TIK w wymiarze 120 godzin lekcyjnych na poziomie podstawowym A dla osób dorosłych, przygotowujący do zewnętrznego egzaminu certyfikującego zgodnego z ramą DIGCOMP obejmującą 5 obszarów i 21 kompetencji cyfrowych dla 288 Uczestników Projektu.

Załącznik:
Zapytanie ofertowe nr 1_07_2017 – Rozeznanie Rynku
0

Zapytanie ofertowe  dotyczące zakupu podręczników do nauki języka angielskiego na potrzeby realizacji szkoleń językowych realizowanych w ramach projektu pt. „Kompetencje z języka angielskiego osób z terenu miasta Poznań i powiatu poznańskiego sposobem na współczesny rynek pracy”  nr RPMA.08.02.00-30-0023/15.

Zapytanie ofertowe – POBIERZ

0

PREVIOUS POSTSPage 2 of 3NEXT POSTS